Dobro došli na www.koamsdazdk.com.ba
 Meni
Naslovna
Deklaracija
Pravila
Vijesti          Politika
Citati
Korisne stvari Foto galerija Knjiga gostiju
 Press
Saopštenja
Izvodi iz štampe
 Općinski odbori
Vareš
Breza
Visoko
Kakanj
Zenica
Žepče
Zavidovići
Maglaj
Tešanj
Doboj-Jug
Vijesti

SA SDA JAČA BiH

SA SDA JAČA BiH

Nemojte glasati za one koji su se pretvorili u lokalne moćnike, za one koji su stekli bogatstvo pa im se ne zna porijeklo.

Nemojte glasati ni za one koji mnogo govore, koji za sebe agituju i kažu ''glasaj za mene''.

Za one koji traže vlast nemojte glasati.

Danas svugdje u razvijenom društvu postoje bogati ljudi i bogata preduzeća. Sve što je više bogatstva u jednom društvu, sve veći dio tog bogatstva pripada svima

Srebrenička katastrofa je ljudska nesreća prevelika za premalu Bosnu. Tragedija i motivi koji stoje iza nje tiču se svakog čovjeka i svake žene u svijetu.

...riječi su rahmetli predsjednika Alije Izetbegovića.


 

 

 

 

 

 
 
 Programska dekleracija i konvencije AM SDA BiH

 

 

  Polazeći od principa i ciljeva Pravila o radu AM SDA BiH, a radi ostvarivanja istih I Konvencija na zasjedanju u Sarajevu, 27.10.2001.godine donijela je

D E K L A R A C I J U

  Asocijacija mladih SDA BiH izrasla je iz težnje mladih za afirmaciju odnosno političku opciju zvanu SDA i slobodom izrazavanja političke volje.  

 

I POLITICKA POZICIJA I CILJEVI

  Osnovni ciljevi AM SDA BiH:

 • okupiti mlade ljude i usmjeriti ih u pravcu političkog i javnog djelovanja, kao i  održanju i zastiti njihovog bosnjačkog identiteta i nacionalne svijesti, vjerskih prava i sloboda.

 • Usmjeriti mlade i pomoći im u obrazovno odgojnom sistemu kako bismo dobili adekvatan politički narastaj i snage koje bi stale na čelo Asocijacije AM SDA i SDA u cjelini.

II EKONOMIJA

  AM SDA BiH u okviru svojih programskih načela zalaze se za ekonomski oporavak i razvitak BiH na temelju zakonski osiguranih i jednakih uvjeta na cijeloj teritoriji drzave čime bi bio uspostavljen jedinstven ekonomski prostor u BiH. Zalažemo se za zaposlenje mladih kadrova i zakonsko regulisanje njihove afirmacije.

Smatramo da su u današnjim prilikama od velikog značaja  direktna strana ulaganja koja ce pomoći jacanju ekonomskih potencijala zemlje.

Pravo vlasništva i ekonomske slobode neodvojivi su dio  ljudskih prava i sloboda.

 

III SOCIJALNA POLITIKA

  Zalagat ćemo se da promjena u vlasničkim odnosima i ekonomskoj strukturi zemlje ne ugrozi socijalne funkcije države, posebno stečena prava koja treba zadržati i dalje unapredjivati.

Posebnu pažnju AM SDA BiH poklanja socijalnoj sigurnosti porodica šehida, palih boraca, invalida, te minimum besplatne zdravstvene zaštite za sve gradjane.

Zalažemo se za besplatno osnovno i srednje obrazovanje, te realne cijene visokoškolskog obrazovanja u skladu sa standardom studenata.

Radit ćemo i na povečanju standarda mladih, kroz udruživanje i stipendiranja studenata i srednjoškolaca.

Borit ćemo se protiv svih socijalnih zala, kao sto su narkomanija, prostitucija, alkoholizam itd., zalazući se za zdravo društvo u kojem posebno mjesto imaju mladi.

Jedno od glavnih socijalnih pitanja za koje se zalažemo je povratak izbjeglih i raseljenih. Ovaj proces mora biti ravnomjeran i mora se odvijati u svim pravcima.  

 

IV DRUSTVO I PORODICA

  AM SDA BIH promovirat će vrijednosti stabilne porodice kao stuba odgojnog procesa, koji je u modernim , naprednim zemljama u sistemima moralnih vrijednosti na niskom nivou i smatramo da potencijali stabilne porodice koje mi ovdje imamo treba očvrsnuti i promovirati kao jak znak zdravog drustva. Opredjeljeni sm za BiH kao zemlju slobodnih naroda i gradjana. Zalažemo se za društvo u kome će sloboda, ravnopravnost i solidarnost biti najviši ideali te medjuljudski odnosi biti zasnovani na toleranciji, odgovornosti i suživotu .

 

V OBRAZOVANJE

  Zalagat ćemo se za:

 • reformu osnovnog i srednjeg i visokog obrazovanja  kako bi se približili standardima razvijenih zemalja;

 • za promjenu zakona  o visokom obrazovanju , u smislu prava i obaveza studenata, i regulisanja centralizacije univerziteta;

 • uvodjenje jedinstvenog obrazovnog sistema;

 • reformu nastavno-naučnih planova;

 • poboljšanje studentskog standarda;

 • formiranje odsjeka i programa studija na univerziteu koje treba pratiti otveranjem medjunarodnih katedri;

 • za reformu i podmladjivanje  nastavno-naučnog kadra na Univerzitetima;

 • za stanovište da je univerzitet javna, državna ustanova, ali i za mogučnost otvaranja privatnih visokoškolskih ustanova.

VI SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA

  AM SDA BiH će kao i do sada, biti pokretač ucesnik i partner sa drugim organizacijama, koje djeluju sa pozicije suverene, nedjeljive i nezavisne države BiH, i koje se u svojim programima zalažu za očuvanje tradicije, kulture, slobode vjere i nacionalnih interesa  gradjana BiH.

 

VII VANJSKA POLITIKA

  AM SDA BiH opredijeljena je za punopravno uključivanje BiH u evropske i svjetske integracije. Poseban značaj pridavat cemo razvijanju odnosa sa susjednim zemljama na osnovima pune ravnopravnosti i saradnje. U intersu svih naroda BiH koristit ćemo prednosti koje imamo u odnosima sa zemljama islamskog svijeta.

 

VIII SLOBODA VJERE

  Sloboda vjere je jedno od osnovnih ljudskih prava, i u skladu s tim AM SDA BiH će se zalagati:

 •  za postivanje različitih svjetonadzora;

 •  za slobodu religija i autonomnost vjerskih zajednica na osnovama tolerancije;

 • na povratku nepravedno oduzete imovine svih vjerskih zajednica BiH;

 • za obnovu porušenih i ostečenih vjerskih objekata.

IX DIJASPORA

  AM SDA BIH Bošnjake izvan BiH, smatra dijelom zajedničke domovine Bosne i Hercegovine u svijetu, stoga ćemo istim pružiti pomoć i podršku.

 

X RAD UNUTAR ORGANIZACIJE

  AM SDA BiH posebnu pažnju poklonit ce informiranju svog članstva o radu i aktivnostima Asocijacije, te ce inicirati i raditi, pored političke borbe za prava mladih, razne kulturne i sportske saradnje.


Design by Mirza Hvala na posjeti!